Trung Tâm Thông Tin

Quy định chung

1. Tính năng thương mại chỉ có trong những trận đấu được chỉ định.

2. Tính năng thương mại thương mại chỉ có sẵn trong In-Play dành cho những đặt cược hợp lệ và được xác nhận chưa hết hạn. Các đặt cược trước trận đấu sẽ phải chờ đợi cho đến khi trạng thái trận đấu diễn ra trước khi nút và "Giá" "Bán" xuất hiện.

3. Tính năng thương mại được cung cấp để bán toàn bộ các đặt cược hay bán từng phần. ( Tối đa là 5 lần)

4. Thành viên không thể sử dụng tính năng thương mại để hủy bỏ vé cược.

5. Công ty sẽ thanh thanh toán tài khoản tín dụng bán cược trong thời gian nhanh nhất ngay sau khi đặt cược được bán thành công thông qua tính năng thương mại (Tức là sau khi tính năng thương mại thông báo đặt cược của bạn bán thành công)

6. Sau khi đặt cược đã được bán thông qua tính năng thương mại, quyền sở hữu vé cược đó sẽ không còn thuộc về thành viên và kết quả của vé cược sẽ không ảnh hưởng đến số dư trong tài khoản của thành viên. Ngoại trừ trường hợp đặt cược hoặc lệnh bán bị hủy.

7. Nếu một vé cược đã được bán và lệnh bán bị công ty hủy giao dịch vì một lý do chính đáng. Số tín dụng bán cược sẽ được công ty khấu trừ lại, và thành viên sẽ sỡ hữu lại vé cược đó.

8. Thành viên có thể bán lại đặt cược một lần nữa nếu lệnh bán vé trước đó đã không được bán thành công.

9. Nếu đặt cược đã được bán thông qua tính năng thương mại và vé cược hay trận đấu bị hủy. Thì giá bán cược sẽ được khấu trừ vào số dư tài khoản của thành viên và đặt cược bị hủy sẽ được công ty hoàn trả lại.

10. Nếu như vé cược đã được bán thông qua tính năng thương mại trong trận đấu, đặt cược hoặc giao dịch trước đó bị hủy nhưng sau đó lại không bị hủy vì một lý do nào đó (Ví dụ: không giới hạn hay lỗi nhận dữ liệu của công ty) công ty sẽ khấu trừ lại lượng cổ phần đặt cược hủy từ tài khoản của người sử dụng cuối cùng và số giá bán cược sẽ được cộng trở ngược vào tài khoản của thành viên.

11. Trong tính năng thương mại công ty có quyền đóng hay mở tính năng thương mại hoặc từ chối/ hủy lệnh bán cược bởi một thành viên nào đó theo quyết định riêng.